خوردن پوست موز

خوردن پوست موز آیا می توانید پوست موز بخورید؟ آیا پوست موز خوراکی است؟ بله، معلوم است که پوست موز خوراکی است. پوست موز سفت و تلخ است...

ادامه مطلب